Studie „Zvýšení konkurenceschopnosti ČR pomocí ICT“

VŠE ve spolupráci s dalšími partnery (ČSSI, SPIS, ČSÚ) založilo iniciativu, jejímž cílem je zpracování studie, na podporu konkurenceschopnosti ČR pomocí ICT. Studie je vytvářena pod záštitou premiéra ČR.

Studie bude vypracována do konce května 2010 a její doporučení budou prezentovány a diskutovány na konferenci Systémová integrace’2010 8. a 9. června 2010 na Žofíně.

Struktura studie:

1. Motivace a cíle

  • ČR nemá některé zdroje (nerostné, lacinou prac. sílu), má však zdroje, na kterých může stavět svoji konkurenceschopnost (vzdělanost, kreativita obyvatel, tradici v řadě oborů včetně ICT)
  • Zaměření na odvětví s nízkou přidanou hodnotou a krátkodobé růsty zaměstnanosti prostřednictvím podpory odvětví spoléhajících na méně kvalifikovanou a levnou pracovní sílu se bude stále více míjet účinkem
  • Ekonomické modely fungování světa procházejí razantními změnami (změna paradigmatu?) – globální konkurence, globální transfery, tlak na kvalifikovanou pracovní sílu – přesun k ekonomice nehmotných statků a vztahů
  • Cíl – navrhnout cesty, jak pomocí ICT a vzdělání zvýšit konkurenceschopnost ČR

2. Shrnutí závěrů a doporučení studie

3. Změny ekonomického prostředí a postavení ČR
3.1. Zhodnocení makroekonomického vývoje ČR, jeho perspektiva do roku 2020
3.2. Posun „fungování světa“ – nic už není jak bývalo – informační společnost, síťová ekonomika, globální transfery, změna způsobu práce a role ICT v tomto posunu
3.3. Aktuální stav ICT sektoru v ČR – statistiky informační společnosti vč. odhadu přínosu ICT sektoru k HDP a srovnání ČR se světem, co z nich vyplývá pro ČR
3.4. Aktuální stav ICT vzdělání
3.5. Aktuální pozitiva a bariéry rozvoje ICT odvětví v ČR

4. Případové studie multiplikačních efektů využití ICT v sektorech ekonomiky (služby opírající se o ICT, které zvýší efektivitu subjektů daného sektoru včetně veřejného sektoru) Studie budou hodnoceny na základě jednotné metodiky

5. Multiplikační efekty spojené s investicemi do ICT

6. Očekávané dopady (cíle) a jejich časový horizont
6.1. ekonomické
6.2. zaměstnanost
6.3. vzdělanost obyvatel
6.4. snížení korupčního prostředí
6.5. vliv na kulturu a mezilidské vztahy

7. Vytvoření prostředí pro rozvoj ICT sektoru a podporu konkurenceschopnosti ČR)
7.1. Principy řízení rozvoje odvětví
7.1.1. návrh rozdělení pravomocí a zodpovědností
7.1.2. koordinace rozvoje odvětví
7.1.3. výběr ukazatelů pro vyhodnocování úspěšnosti rozvoje odvětví
7.2. Návrh opatření pro podporu rozvoje odvětví
7.2.1. vzdělání – potřebné počty odborníků a jejich znalosti (očekávaný vývoj), promítnutí do výuky a motivace pedagogů na všech stupních studia
7.2.2. podpora exportu (včetně role IT asociací)
7.2.3. investice (včetně role IT asociací)
7.2.4. věda – výzkum – vhodné formy směrování a podpory výzkumu a vývoje, např. pomocí Technologické agentury, zvýšení spolupráce firem a univerzit ve VV
7.2.5. Potřebná ICT infrastruktura ČR
7.2.6. PR aktivity na podporu iniciativy