Stanovy společnosti

1. NÁZEV A SÍDLO

1.1. Společnost je založena dle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění zákonů pozdějších.

1.2. Úplný název společnosti je Česká společnost pro systémovou integraci, zkráceně ČSSI (dále „Společnost“).

1.3. Sídlo Společnosti je nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

2. CÍLE SPOLEČNOSTI

2.1. Podporovat a metodicky koordinovat činnost systémových integrátorů ve shodě s mezinárodními normami. Za tímto účelem Společnost:

2.1.1. organizuje zasedání, konference a semináře,

2.1.2. vytváří prostor pro publikaci výsledků vědecké a aplikační činnosti v oblasti systémové integrace,

2.1.3. organizuje stáže svých členů na pracovištích zaměřených na teoretický vývoj anebo aplikace software, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci svého rozpočtu přispívá na účast svých členů na zahraničních odborných konferencích a organizuje pobyty zahraničních odborníků z oboru systémové integrace v České republice (dále ČR).

2.2. Podporovat vzdělávací aktivity zaměřené na oblast aplikované informatiky a napomáhat k maximálně rychlému přenosu získaného know-how do české praxe. Za tímto účelem Společnost: pořádá přednášky a semináře určené pro řídící pracovníky ze sféry průmyslu, obchodu a zemědělství a pro pracovníky centrálních institucí a školství s cílem informovat tyto pracovníky o možnostech a trendech aplikované informatiky v oblastech jejich profesionálního působení.

2.3. Vykonávat poradenskou činnost o možnostech získávání a užití ICT produktů a služeb.

2.4. Rozšiřovat užitečné aplikace. Za tímto účelem Společnost zprostředkuje pro soukromé firmy a veřejné instituce bezplatně orientační konzultace svých členů, kteří mají profesně nejlepší předpoklady pro úspěšné vyřešení daného problému. Společnost sleduje komerčně prováděnou konzultační činnost v oblasti systémové integrace a objektivně informuje širší veřejnost o její úrovni.

2.5. Koordinovat výzkum a vzdělávání v oblasti aplikované informatiky na středních a vysokých školách s dlouhodobými potřebami české praxe. Za tímto účelem Společnost:

2.5.1. sleduje stav nabídky a poptávky po IT profesích v ČR,

2.5.2. sleduje úroveň výuky IT na veřejných i soukromých vysokých školách,

2.5.3. pořádá soutěže prací IT studentů,

2.5.4. dbá o standardizaci české terminologie v oblastech aplikované informatiky a systémové integrace.

2.6. Organizovat a koordinovat spolupráci s partnerskými společnostmi podobného typu v zahraničí.

3. ČLENSKÁ ZÁKLADNA SPOLEČNOSTI

3.1. Členská základna Společnosti sestává z fyzických osob (individuální členství) a právnických osob (kolektivní členství). Členství ve Společnosti předpokládá odbornou kvalifikaci (u individuálních členů) nebo působení v oblasti informačních technologií a systémové integrace (u kolektivních členů) a není omezeno rasou, náboženstvím, politickou a státní příslušností nebo místem registrace. Členové jsou rozlišování do kategorií podle svého profesního původu (tržní pozice) na členy pocházející z oblasti dodavatelské (D), zákaznické (Z) a vědecko-akademické (VA). Člen, kterého lze zařadit do několika členských kategorií, sám rozhodne, jak chce být v rámci ČSSI vnímán.

3.2. Individuální členství se řídí následujícími pravidly:

3.2.1. kandidát na individuální členství předloží sekretariátu Společnosti přihlášku ve formě určené Radou Společnosti,

3.2.2. členství je účinné po zaplacení členského poplatku na první rok členství. Při přijímání nesmí být žádná fyzická osoba diskriminována, je posuzována jen její kvalifikace sub. 3.1. Stanov,

3.2.3. všichni individuální členové mají stejná práva, včetně hlasování, vykonávání funkcí a práce v Radě Společnosti.

3.3. Kolektivní členství se řídí následujícími pravidly:

3.3.1. kandidát na kolektivní členství předloží sekretariátu Společnosti přihlášku ve formě určené Radou Společnosti,

3.3.2. členství je účinné po zaplacení členského poplatku na první rok členství,

3.3.3. všichni kolektivní členové mají stejná práva. Každý kolektivní člen je reprezentován jedním zástupcem, jehož hlas má při hlasování členské základny váhu třech individuálních členů a jehož prostřednictvím může vykonávat funkce a práce v Radě společnosti.

4. FUNKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

4.1. Všichni funkcionáři Společností musí být členy Společnosti, a to již v době jejich navrhování do funkce. Funkcionáři Společnosti jsou zpravidla navrhováni členové, kteří prokázali dlouhodobou angažovanost a profesní zdatnost v oblasti IT a Systémové integrace. Společnost má následující funkcionáře:

4.1.1. prezident je vedoucím funkcionářem Společnosti, zastupuje Společnost a vykonává všechny povinnosti vymezené Stanovami, nebo pokud nejsou ve Stanovách specifikované, uložené Radou

4.1.2. viceprezident je výkonným funkcionářem Společnosti a pomáhá prezidentovi plnit ty povinnosti, které mu určí prezident. Společnost má dva viceprezidenty. V případě, že alespoň dvě třetiny členů Rady vyjádří své přesvědčení hlasováním, že prezident není schopen vykonávat dále svoji funkci, přebírá viceprezident určený radou výkon povinností prezidenta

4.1.3. tajemník vykonává povinnosti obvyklé pro úřad sekretariátu organizace, povinnosti určené těmito Stanovami a určené Radou. Tajemník zejména:

4.1.3.1. eviduje členskou základnu společnosti podle členských kategorií,

4.1.3.2. zprostředkovává styk Rady s členskou základnou,

4.1.3.3. na pokyn prezidenta svolává jednání Rady Společnosti,

4.1.3.4. vypracovává zápisy z jednání Rady Společnosti.

4.1.4. hospodář vykonává povinnosti obvyklé pro funkci hospodáře organizace a povinnosti požadované těmito Stanovami a určené Radou. Hospodář zejména:

4.1.4.1. spravuje finanční záležitosti společnosti,

4.1.4.2. vede účetnictví společnosti,

4.1.4.3. eviduje příspěvky členů společnosti.

4.1.5. šéfredaktor časopisu společnosti vykonává povinnosti obvyklé pro funkci šéfredaktora a určeně Radou. Šéfredaktor zejména:

4.1.5.1. vytváří koncepci časopisu,

4.1.5.2. organizuje práci redakční rady časopisu,

4.1.5.3. vybírá příspěvky pro uveřejnění v časopise na základě stanovisek členů redakční rady.

4.1.6. správce webu vykonává povinnosti obvyklé pro funkci administrátora webu a určené Radou. Správce webu zejména:

4.1.6.1. udržuje na webu aktuální informace o společnosti a jejích aktivitách

4.1.6.2. publikuje na webu aktuality z oblasti odborného zájmu společnosti

4.1.7. tajemník, hospodář, šéfredaktor a správce webu mají pří hlasování rady pouze hlas poradní

5. RADA SPOLEČNOSTI

5.1. Rada Společnosti je nejvyšším statutárním orgánem společnosti. Rada:

5.1.1. řídí záležitosti Společnosti,

5.1.2. svolává zasedání,

5.1.3. určuje programovou a publikační politiku,

5.1.4. investuje,

5.1.5. spravuje fondy Společnosti,

5.1.6. schvaluje ustanovení sekcí a odborných skupin.

5.2. Radu společnosti tvoří:

5.2.1. funkcionáři Společnosti,

5.2.2. předsedové sekcí,

5.2.3. administrátoři odborných skupin,

5.2.4. další volení členové,

5.2.5. případně další kooptovaní členové společnosti.

5.3. Předsedové sekcí a administrátoři odborných sekcí se stávají členy Rady po svém zvolení za předsedu sekce, resp. administrátora odborné sekce.

5.4. Rada společnosti může kooptovat další členy Rady Společnosti v průběhu funkčního období, je-li to v zájmu Společnosti.

5.5. Za Radu Společnosti jedná navenek prezident společnosti, v jeho nepřítomnosti viceprezident.

5.6. Zasedáni Rady jsou svolávána, požádá-li o to prezident nebo tři jiní členové Rady. Pouze však po oznámení všem členům Rady.

5.7. Rada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů s právem hlasovacím. Za výjimečných okolností může být použito hlasování per rollam a to poštou nebo elektronickou formou. Je-li voleným členem právnická osoba, může se nechat při jednání Rady zastoupit, stejně tak administrátoři odborných skupin a předsedové sekcí. Individuální členové a funkcionáři Společnosti se nemohou nechat zastoupit, mohou však v případě nepřítomnosti předložit písemné zprávy a návrhy.

5.8. Rozhodnutí Rady je platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů s právem hlasovacím.

5.9. Rada o svém zasedání pořizuje zápis, který musí být dostupný všem členům společnosti.

6. VOLBA A FUNKČNÍ OBDOBÍ FUNKCIONÁŘŮ A RADY

6.1. Členové Rady vyjma předsedů sekcí, administrátorů odborných skupin, tajemníka, hospodáře, šéfredaktora a správce webu jsou voleni každé čtyři roky hlasováním členů Společnosti. Členové Rady jsou voleni tak, aby

6.1.1. počet volených členů Rady byl nejméně o jednoho člena vyšší než počet nevolených členů Rady s právem hlasovacím,

6.1.2. všechny členské kategorie (viz čl. 3.1) byly na kandidátce k volbám zastoupeny rovným dílem.

6.2. Pro účel volby ustanoví Rada pětičlenný Nominační výbor, určí a zveřejní termín voleb.

6.3. Nejpozději dva měsíce před plánovaným datem voleb navrhne Nominační výbor kandidátku na volené členy Rady (dle článku 6.1.2) a seznámí s kandidátkou členskou základnu. Kandidátka musí obsahovat alespoň o čtyři více kandidátů, než je počet volených členů rady.

6.4. Tajemník přijímá dodatečné nominace peticí od alespoň pěti členů v tom případě, obdrží-li je nejpozději měsíc před plánovaným datem voleb.

6.5. Nejpozději tři týdny před termínem voleb pošle tajemník každému členovi hlasovací lístek obsahující jména kandidátů nominovaných Nominačním výborem a peticemi.

6.6. Hlasovací lístky sčítají minimálně tři skrutátoři jmenovaní radou.

6.7. Na prvním zasedání nově zvolené Rady zvolí členové Rady ze svého středu prezidenta a dva viceprezidenty. Prezident poté předloží návrh na obsazení funkcí tajemníka, hospodáře, šéfredaktora a správce webu. Návrh podléhá schválení Rady.

7. SEKCE

7.1. Po schválení Radou mohou členové organizovat sekce na podporu cílů Společnosti. Sekce mohou být odborné a územní (regionální).

7.2. Pro schválení sekce je třeba souhlas více jak poloviny členů Rady.

7.3. Členové, kteří chtějí vytvořit sekci, předloží Radě ke schválení petici, návrh obsahového zaměření a organizačních zásad. Minimální počet členů, kteří mohou založit sekci je 5, z toho minimálně 3 kolektivní členové.

7.4. Členové sekce zvolí ze svého středu předsedu sekce a další funkcionáře dle organizačních zásad. Předseda sekce se automaticky stává členem Rady Společnosti s hlasovacím právem.

7.5. Rada může stanovit minimální rozsah činnosti sekcí.

7.6. Sekce dostává na financování své činnosti část z členských příspěvků členů přihlášených do sekce. Tuto část určuje Rada.

7.7. Sekce Společnosti může být rozpuštěna rozhodnutím Rady na návrh rozpouštěné sekce nebo člena Rady společnosti.

8. ODBORNÉ SKUPINY

8.1. Kterýkoliv člen může dát návrh Radě k založení odborné skupiny tím, že předloží návrh obsahového zaměření a organizačních zásad odborné skupiny. O založení odborné skupiny a jmenování jejího administrátora rozhoduje Rada prostou většinou přítomných členů.

8.2. Odborná sekce nemá pevný počet členů, má pouze administrátora, který dle potřeby a prováděné činnosti zapojí do činnosti a projektů odborné skupiny členy Společnosti nebo i odborníky stojící mimo Společnost. Administrátor je automaticky členem rady s hlasem poradním, nikoli však hlasovacím.

8.3. Odborná skupina provádí svou činnost bez příspěvku a financování ze strany Společnosti. Náklady na činnost hradí administrátor a zapojení členové, případně externí odborníci buď z vlastních prostředků nebo ze sponzorských zdrojů.

9. VÝBORY

9.1. Pro přípravu a řízení aktivit Společnosti může Rada Společnosti zřizovat dočasné nebo stálé výbory.

9.2. Pro vydávání Časopisu Rada zřizuje stálý výbor – redakční radu časopisu Společnosti.

9.3. Pro přípravu voleb a jmenování kandidátů Rada zřizuje dočasný Nominační výbor.

9.4. Výbory spravují své záležitosti podle pravidel, které k tomuto účelu může přijmout Rada.

10. ZMĚNY STANOV

10.1. Změnu může navrhnout Rada nebo petice prezidentovi podepsaná alespoň 10 členy Společnosti.

10.2. Rada seznámí členy Společnosti s navrženými změnami a navrhovaným termínem jejich platnosti nejpozději tři týdny před plánovaným termínem hlasování a všem členům rozešle hlasovací lístky.

10.3. K přijetí navržené změny je požadován souhlas nejméně dvou třetin hlasujících členů. Sčítání vykonávají tři skrutátoři jmenovaní radou.

10.4. Výsledek hlasování oznámí Rada členské základně. V případě schválení se změna stává platnou k předem stanovenému datu.

11. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ A ZASEDÁNÍ

11.1. Valné shromáždění svolává Rada buď z vlastního rozhodnutí, nebo když jí o to peticí požádá alespoň čtvrtina členů společnosti. Rozhodnutí Valného shromáždění jsou pro Radu závazná. Na valném shromáždění jsou projednávány zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti, úvahy o změnách Stanov a ostatní záležitosti.

12. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

12.1. Hospodaření Společnosti vychází ze všeobecně platných pravidel pro hospodaření podobných společností.

12.2. Příjmy Společnosti tvoří:

12.2.1. členské příspěvky,

12.2.2. příjmy z organizování odborných a vzdělávacích akcí a konzultační a publikační činnosti,

12.2.3. podpory a dary

12.3. Příjmy sekcí tvoří:

12.3.1. procento z členských příspěvků členů Sekce určené Radou Společnosti,

12.3.2. příjmy z organizování odborných a vzdělávacích akcí a konzultační a publikační činnosti,

12.3.3. podpory a dary věnované sekci.

13. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

13.1. Výši členských příspěvků individuálních a kolektivních členů a pravidla jejích vybírání určí Rada Společnosti.

13.2. Rada může stanovit snížené členské příspěvky pro členy-studenty, členy-důchodce a pro jiné zřetelu hodné skupiny.

14. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

14.1. Každý člen Společnosti může ukončit členství předložením písemné rezignace tajemníkovi.

14.2. Pokud některý člen nezaplatí příspěvky v termínu určeném Radou, bude po předběžném upozornění jeho členství ukončeno.

14.3. Členovi, jehož chování by mohlo poškodit dobré jméno Společnosti, může být odebráno členství a výkon jakékoliv funkce dvoutřetinovým rozhodnutím Rady poté, co mu byly alespoň 20 dní před schůzí oznámeny důvody pro ukončení členství a byla mu dána možnost zaujmout stanovisko osobně, písemně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce.

15. PUBLIKACE

15.1. Každý člen Společnosti, který zaplatil příspěvky v plné výši, má právo na odběr informačních publikací Společnosti.

16. SPOLUPRÁCE

16.1. ČSSI může spolupracovat s jinými organizacemi, jejichž cíle nejsou v rozporu s cíli stanovenými Stanovami Společnosti.

16.2. Společnost může spolupracovat s ostatními profesionálními společnostmi takovým způsobem, jež je v souladu se stanovami Společnosti. Tato spolupráce může obsahovat reciproční snížení povinnosti.

17. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

17.1. Toto znění stanov je platné a účinné od 1. 10. 2015 a v plném rozsahu nahrazuje stanovy, které byly platné od 1. 10. 2007.