Martin Mana

Absolvoval Vysoké učení technické v Brně, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně (1999). Po skončení studia a ročním pracovním pobytu ve Velké Británii nastoupil v roce 2001 do Českého statistického úřadu na oddělení statistik nových technologií. Od roku 2003 zde působí na pozici vedoucího oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti, kde se významně podílel na zavedení a rozvoji celé řady statistik v oblasti vědy, technologií, inovací a měření informační ekonomiky a společnosti. Byl také iniciátorem a významně se podílel na vzniku průřezových publikací k těmto statistikám, jako je například Statistická ročenka vědy, technologií a inovací nebo publikace Informační společnost a Informační ekonomika v číslech. V roce 2006 absolvoval Martin Mana roční pracovní pobyt v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži v oddělení ekonomických analýz a statistik, kde se podílel mimo jiné na vytvoření mezinárodní klasifikace odvětví informační ekonomiky a ICT produktů. Půl roku pak strávil i na Statistickém úřadu Evropských společenství v Lucemburku v oddělení statistik informační společnosti. Od roku 2007 je Martin Mana místopředsedou řídícího výboru pracovní skupiny OECD pro indikátory informační společnosti (WPIIS), která vyvíjí statistické ukazatele, standardy a definice k mezinárodně srovnatelnému měření informační společnosti a ekonomiky.