Eva Skarlandtová

Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Demografie. Po ukončení studia nastoupila do Českého statistického úřadu na oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti, kde působí dodnes. Kromě statistik souvisejících s IT odborníky má v gesci statistiky v oblasti lidských zdrojů ve vědě a technologiích a využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě a v podnikatelském sektoru. Kromě výstupů ze zmiňovaných statistik se významně podílí na ostatních statistikách výše uvedeného oddělení. Je autorem či spoluautorem průřezových publikací ČSÚ souvisejících s problematikou IT, vědy, výzkumu a inovací jako je Informační společnost v číslech, Informační ekonomika v číslech, Statistická ročenka vědy, technologií a inovací aj.. Eva Skarlandtová zastupuje Českou republiku na mezinárodních pracovních jednáních v Eurostatu a OECD jak pro oblast statistik informační společnosti, tak i vědy, technologií a inovací.