Výsledky jednání rady ČSSI ke stavu na trhu práce s IT odborníky

Problémem nových investorů do oblasti ICT služeb stejně tak jako firem v ČR zavedených je dlouhodobý nedostatek volných a kvalitních ICT odborníků na trhu práce. Investoři často řeší tento nedostatek dovozem IT specialistů ze zemí východní Evropy, případně přeškolováním absolventů oborů primárně nezaměřených na IT. Vysoká škola ekonomická ve spolupráci s ČSSI provedla v uplynulých letech řadu výzkumů, které mapovaly jednotlivé součásti pracovního trhu ICT odborníků. Na závěry těchto výzkumů reagovala řada výzkumných škol a byly reflektovány i v klíčových dokumentech strategického rozvoje konkurenceschopnosti České republiky. V uplynulém roce provedli členové řešitelského týmu další kolo tohoto výzkumného projektu.

Pokud jde o zdroje reprodukce IT odborníků, bylo konstatováno, že:

 • V ČR bylo v roce 2010 cca 220 000 IT odborníků (struktura a další detaily viz web www.cssi.cz),
 • mezi roky 2007 a 2010 bylo pro obnovu stávajícího stavu 220 000 IT odborníků v ČR potřeba 7 200 nových zaměstnanců s VŠ vzděláním,
 • 19 % nárůst počtu ICT odborníků tuto potřebu řádově zvýšil (30 000),
 • přestože výrazně vzrostl počet absolventů ICT oborů (16 000), je tento nárůst nepostačující a cca 47% absolventů přišlo z jiných oborů,
 • pro zachování současného stavu (nebudeme- li uvažovat nové investice a rozvojové projekty) bude v letech 2011 – 2013 třeba cca 4100 nových IT odborníků ročně – z toho 65% (cca 2700) s VŠ vzděláním. Negativně ale proti tomuto požadavku působí i demografické trendy.

Závěry a doporučení vyplývající z presentace jsou následující:

 • na IT pracovním trhu v ČR existují výrazné disproporce mezi poptávkou a nabídkou. Tyto disproporce se týkají jak počtu IT odborníků, tak struktury jejich znalostí,
 • s ohledem na demografický vývoj lze očekávat v dalších 5-10 letech zhoršování situace,
 • VŠ nejsou motivovány k tomu, aby produkovaly absolventy se strukturou znalostí požadovanou na trhu práce,
 • tato situace ohrožuje konkurenceschopnost ČR a další příliv investic do služeb s vysokou přidanou hodnotou a je třeba změnit způsob řízení a financování VŠ,
 • potřeba nových absolventů IT oboru v letech 2007-10 rostla, a to navzdory ekonomické krizi – bylo přijímáno téměř 50% absolventů z jiných než IT oborů,
 • zaměstnavatelé zjistili, že jejich nároky na nové absolventy byly nereálné a snížili svoje požadavky na znalosti ICT specialistů,
 • tím však firmám vznikají dodatečné náklady na doškolování nových zaměstnanců,
 • školy reagovaly na zvyšující se poptávku po ICT odbornících – kvantitou, nikoliv kvalitou,
 • absolventům chybí zejména non IT znalosti (T-shape knowledge),
 • chybí podpora technického vzdělání (matematika by měla být povinným předmětem maturity- z 98tis. studentů z matematiky maturovalo v r. 2011 pouze 34tis., obtížnější zkoušku z matematiky si zvolilo jen 5700!!),
 • MŠMT v limitech počtů financovaných studentů stále nebere ohled na rozdíly mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce,
 • VŠ budou muset lépe reagovat na požadovanou strukturu znalostí absolventů, jinak vzniknou vysoké celospolečenské náklady a pokles atraktivity ČR pro investory.

V rámci diskuse byly presentovány zejména tyto názory:

 • platy IT odborníků ve veřejné správě jsou na úrovni 61 % platů v komerční sféře. Nezmění-li se situace, bude pro veřejnou správu téměř nemožné se dostat ke kvalitním IT odborníkům  VS bude muset podstatně více využívat centra sdílených služeb a SaaS,
 • jedním z přístupů k podpoře oborů IT na VŠ může být dotované školné právě pro tyto a technické obory,
 • v průzkumu zjištěný pokles požadavků na znalosti absolventů je spojen tlakem trhu na snižování cen služeb,
 • studenti na VŠ by měli být daleko více vedení k samostatnému řešení problémů, než k faktografickým znalostem,
 • studenti již na základních a středních školách by se měli seznamovat nejen s programovými nástroji (Word atd.), ale s aplikacemi většího rozsahu, jako je např. informační systém pro řízení školy,
 • bylo konstatováno, že VŠ mají intenzivněji formulovat požadavky na střední školy, např. že matematika a angličtina by měly patřit k povinným předmětům na středních školách a součástí maturit,
 • na TU Liberec jsou pozitivní zkušenosti s „dětskou technickou univerzitou“, kde již nejmenší děti získávají první technické poznatky a zkušenosti,
 • problém omezených dotací pro státní vysoké školy z MŠMT limituje počet přijímaných studentů, nepřijatí studenti pak odcházejí na soukromé VŠ, které jsou často na podstatně nižší úrovni než školy státní,
 • bude účelné vytvořit pracovní skupinu ČSSI, ICT Unie a MPO pro vzdělávání, která by se výše uvedenými problémy zabývala a připravovala podklady pro příslušné státní orgány. Na jednání skupiny bude přínosné pozvat náměstka MŠMT Prof. Wilhelma.