TZ: Konference Systémové integrace 2010 – Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti firem a státu

V roce 2004 byla Česká republika na předních místech všech žebříčků (A.T.Kearney, McKinsey, Gartner), které hodnotily atraktivitu pro umístění projektů služeb s vysokou přidanou hodnotou v různých zemích světa. Od té doby zaznamenává ČR na žebříčcích neustálý pokles, loni se propadla až do třetí desítky. Investoři velmi obtížně hledají vysoce kvalifikované ICT specialisty. Řada ICT projektů ve státní správě a někdy i v privátní sféře nepřináší očekávané efekty a překračuje plánované rozpočty. Ve statistikách EU srovnávajících využití ICT v domácnostech, firmách a veřejné správě se za posledních 8 let stále propadáme. Konference Systémová integrace 2010 bude hledat možnosti řešení tohoto nepříznivého trendu.

Praha 31. května 2010, tisková zpráva ke stažení.

Cílem konference SI 2010, která se bude konat 8. – 9. června v prostředí paláce na Žofíně, je napomoci managementu v podnicích a veřejné správě řídit výkonnost organizace s podporou ICT v době dynamických změn. Programové bloky konference pokrývají široké spektrum témat tak, aby řešení jednotlivých problémů bylo posuzováno z mnoha různých hledisek (z manažerského, obchodního, technologického, právního atd.) a z hlediska specifik řešení daného problému dle sektoru ekonomiky a velikosti podniku.

Na konferenci vystoupí řada osobností politického života (J. Fischer, M. Kopicová, K. Březina, Z. Zajíček a další), experti a manažeři z ICT firem (J. Mühlfeit, V. Šlezingr, P. Hujňák, J. Donát a další), experti na právo v oblasti ICT (T. Sokol, M. Maisner, V. Smejkal) a řada univerzitních pracovníků.

Novinkou letošního ročníku jsou dva tematické bloky, které jsou zaměřeny na makro úroveň řízení ICT v ČR. Zazní v nich názory výše zmíněných expertů na potenciál aplikací ICT v různých sektorech ekonomiky a na podmínky, které je třeba vytvořit, aby se ICT stalo jedním z nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Jednání těchto bloků bude hledat odpovědi na následující otázky:

  • Za jakých předpokladů se ICT sektor může stát jedním z prioritních sektorů rozvoje ekonomiky?
  • Jak by měl vypadat program komplexního rozvoje oboru zahrnující změny legislativy, změny ve veřejné správě, změny ve školství a změny v infrastruktuře státu?
  • Jaký bude ICT odborník budoucnosti, co se změní v jeho práci, jaké znalosti a dovednosti bude nově potřebovat?
  • Jaké znalosti o ICT by měli mít úředníci veřejné správy poskytující služby obyvatelstvu a hospodářským subjektům?
  • Jaké změny by bylo vhodné provést ve všech třech stupních studia, aby v ČR bylo více absolventů s požadovanými znalostmi?

Vstupem do diskuse bude představení výsledků studie „Digitální cesta k prosperitě“, kterou pod záštitou premiéra ČR zpracovávají Vysoká škola ekonomická (VŠE), Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) a ICT Unie.

Na konferenci se budou dále diskutovat nové metody efektivního propojení ICT a byznysu, resp. ICT a služeb veřejné správy. Budou prezentována řešení, která podnikům i veřejné správě přinesla ekonomické efekty a podpořila nově vytvářené byznys modely. Současně budou diskutována rizika, která jsou s nasazením ICT spojena. Diskuse o těchto a dalších tématech proběhne v programových blocích:

  • Právo ICT – veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb
  • Hrozby a příčiny selhání implementačních projektů
  • Cloud computing – příležitosti a výzvy
  • Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
  • Správa konfigurací – předpoklad efektivního řízení ICT služeb

Na přípravě konference úzce spolupracovaly VŠE s Českou společností pro systémovou integraci a další ICT asociace. Zvláštní poděkování patří ICT Unii, ISACA a itSMF, které koncipovaly tři klíčové konferenční bloky.

Více informací, včetně detailního programu a pokynů k registraci, naleznete na:
http://si.vse.cz
.


Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde vzdělává více než 17 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz a www.eduniversal.com.

Kontakt pro média:

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
VŠE, ČSSI
email: vorisek@vse.cz
mobil: 603 414 848

doc. Ing. Ota Novotný, PhD.
VŠE
email: novotnyo@vse.cz
mobil: 603 256 658