TZ: Dva významné časopisy…

Časopis Systémová integrace je vydáván již od roku 1994, jeho šéfredaktorem je doc. Pour. V roce 2008 byl tento časopis zařazen Radou pro rozvoj vědy a výzkumu mezi uznávané recenzované časopisy, a zejména pro akademickou sféru ČSSI se tak stal důležitou publikační platformou . V letošním roce byl podroben kontrole a bylo potvrzeno jeho opětovné zařazení. Díky tomuto zařazení vzrostl ze strany autorů zájem o možnost v časopise publikovat, což umožňuje vybírat z většího množství příspěvků a zvyšovat kvalitu. V současné době je vydáván jednak tištěný ve sníženém nákladu – ISSN 1210-9479, a jednak online na webu ČSSI – ISSN 1804-2716. Články mohou být publikovány jak v češtině, tak v angličtině.

Druhým časopisem je Journal of Systems Integration – ISSN 1804-2724 a jeho šéfredaktorem je prof. Molnár. Časopis je vydáván od roku 2010,  31.října 2010 vyjde jeho 4. číslo. Časopis je vydáván pouze elektronicky na adrese www.si-journal.org . Články jsou autorsky chráněny speciální licencí Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czech Republic.

Založení časopisu Journal of Systems Integration vyšlo z potřeby impaktovaného časopisu pro oblast informatiky, danou narůstajícími požadavky grantových agentur i Ministerstva školství, aby výstupy vědecko-výzkumné činnosti byly dokladovány publikacemi v impaktovaných časopisech. Cílem časopisu Journal od Systems Integration je tedy získání nenulového impaktu. Vzhledem k tomu, že takový cíl je dosažitelný v horizontu cca 3 let, požádáme Radu pro rozvoj vědy a výzkumu o zařazení mezi uznávané recenzované časopisy na základě prvních 4 čísel. Tato perspektiva je významná pro tuzemské autory, resp. pro hodnocení jejich publikační činnosti.

Národní knihovna ČR nabídla časopisu zařazení do projektu Webarchiv, součásti kulturního dědictví. Po vydání 4. čísla tohoto ročníku požádáme o zařazení do prestižní databáze SCOPUS. Vzhledem k tomu, že časopis splňuje veškeré podmínky požadované Thomson Reuters pro zařazení časopisu do Web of Science, bude úkolem pro příští rok podat žádost do centrály TR ve Philadelphii o zařazení mezi sledované časopisy s cílem získání impakt faktoru.

Časopis je zaregistrován v hlavních vyhledávačích: Google.com, Bing.com a Yahoo.com, a na řadě specializovaných stránkách vč. Google Scholar. Používaný redakční systém umožňuje sledovat čtenost jednotlivých článků (celých článků, nej pouze abstraktů): průměrná čtenost článku je cca 120krát měsíčně.