Třetí kolo průzkumu nabídky a poptávky po ICT odbornících v ČR

Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a několika IT asociacemi provedla v roce 2007 a 2009 rozsáhlé průzkumy poptávky a nabídky na trhu práce v oblasti ICT v ČR. Předchozí kola projektu přinesla řadu zajímavých zjištění, které byly využity na celostátní úrovni pro argumentaci potřebnosti investic do rozvoje vzdělávání v oblasti ICT a pro predikce dalšího vývoje na trhu práce v České republice. Souběžně řada vysokých škol využila získané individuální hodnocení jejich studijních programů jako podklad pro jejich další úpravy a v neposlední řadě jako podklad při žádostech o čerpání prostředků z Operačních programů EU na další rozvoj studijních programů.

V rámci individuálního národního projektu „Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací“ (NSK2), jehož realizátorem je MŠMT, byla vytvořena Sektorová rada pro informační technologie a telekomunikace. Jejím posláním je reprezentovat v oblasti rozvoje lidských zdrojů zájmy daného odvětví ve vztahu ke státní správě, vzdělavatelům, občanům a dalším partnerům. S touto činností souvisí i třetí kolo tohoto průzkumu, který je velmi významný pro další sblížení znalostí předávaných studentům VŠ v IT oborech a požadavků, které na ně jako budoucí absolventy klade podniková praxe.

I v tomto kole je součástí průzkumu zmapování nabídky ICT odborníků – absolventů VŠ a hloubky znalostí, se kterými nyní odcházejí do praxe. Souhrnné výsledky budou následně porovnány s poptávkou po pracovní síle v oblasti informatiky v ČR, jejíž analýza v současné době také probíhá. Výsledky průzkumu by měly pomoci VŠ pružně reagovat na vývoj na trhu práce, tj. na požadavky týkající se počtu požadovaných ICT odborníků a struktury jejich znalostí. Souhrnné výsledky budou, podobně jako v předchozích kolech průzkumu, prezentovány v ČR i na mezinárodní úrovni, a případným investorům, kteří se zajímají o umístění investic do oblasti informatiky v ČR.

Každá fakulta VŠ, která se průzkumu zúčastní, obdrží závěrečnou hodnotící zprávu se souhrnnými údaji za ČR a s detailním porovnáním znalostí jejich absolventů s požadavky trhu práce v ČR. Bude na zvážení každé fakulty, zda a jak získané výsledky využije pro další rozvoj učebních plánů svých oborů.

Dotazník pro průzkum lze vyplnit třemi způsoby:

a) V elektronické podobě v aplikaci na umístěné na adrese  http://lidskezdrojeict.vse.cz. Uživatelské jméno a heslo Vám sdělí organizátoři průzkumu.

b) V dotazníku v aplikaci MS Excel, který je přílohou tohoto článku, který pak zašlete na elektronickou adresu milos.maryska@vse.cz.

c) V papírové podobě, tuto prosíme zaslat na poštovní adresu:
      Sekretariát České společnosti pro systémovou integraci
      katedra informačních technologií VŠE
      nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Pokud se vás dotazník týká a chcete se průzkumu zúčastnit, prosím vyplňte a zašlete ho do 28.3.2011.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít kontaktu níže.

S pozdravem

Ing. Pavel Hradecký, Ph.D.
MŠMT ČR, manažer projektu NSK2
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
prezident ČSSI

Kontaktní osoba průzkumu za ČSSI: Ing. Miloš Maryška, Ph.D., email: milos.maryska@vse.cz, GSM: 604 228 819