Proč se Česká republika propadá v žebříčcích úspěšných?

Vážení přátelé,
v roce 2004 Česká republika byla na předních místech všech žebříčků (A.T.Kearney, McKinsey, Gartner), které hodnotily atraktivitu pro umístění projektů služeb s vysokou přidanou hodnotou v různých zemích světa.

Od té doby se ČR na žebříčcích neustále propadá, a to loni až do třetí desítky. Investoři, kteří do ČR přišli, velmi obtížně hledají vysoce kvalifikované IT specialisty. Řada IT projektů ve státní správě a někdy i v privátní sféře nepřináší očekávané efekty a překračuje plánované rozpočty. Zastavíme tento trend?.

Konference Systémová integrace 2010, na jejíž 18. ročník bych Vás rád touto cestou pozval, bude hledat odpovědi na tyto znepokojující otázky.

I když tato problematika je středem pozornosti již dlouhé roky, správné odpovědi na otázky: „Které modely dodávky IT služeb, které metodiky řízení IT a které technologie jsou pro daný hospodářský subjekt optimální, se neustále mění. Důvodem jsou jak změny hospodářského prostředí, tak změny disponibilních technologií. Ekonomická recese a její dopady na státní rozpočty a na všechny hospodářské subjekty naléhavost hledání správných odpovědí ještě akcentovala.

Cílem konference je napomoci managementu v podnicích a ve veřejné správě řídit výkonnost organizace s podporou IT v době dynamických změn. Programové bloky konference pokrývají široké spektrum témat tak, aby řešení jednotlivých problémů bylo posuzováno z mnoha různých hledisek (např. manažerského, obchodního, technologického, právního atd.) a z hlediska specifik řešení daného problému dle sektoru ekonomiky a velikosti podniku.

Novinkou letošního ročníku jsou dva tematické bloky, které jsou zaměřeny na makroúroveň řízení IT v ČR. Zazní v nich názory premiéra ČR, ministryně školství, zástupců ČSÚ, rozhodujících politických stran, IT expertů a zástupců akademické sféry na potenciál aplikací IT v různých sektorech ekonomiky a na podmínky, které je třeba vytvořit, aby se IT stalo jedním z nástrojů zvyšování konkurence- schopnosti ČR.

Na konferenci budeme diskutovat i nové metody efektivního propojení IT a byznysu, resp. IT a služeb veřejné správy. Budou prezentována řešení, která podnikům i veřejné správě přinesla ekonomické efekty a podpořila nově vytvářené byznys modely.

Dále se zaměříme na metody a nástroje, které v době krize nabývají na významu. Patří mezi ně zejména „Cloud Computing“, „software jako služba“ (SaaS), a Competitive Intelligence (CI). Cloud Computing a SaaS mnohým organizacím již přinesly značné úspory nákladů na IT a vyšší flexibilitu IT vůči požadavkům byznysu. Nástroje CI přinesly nejednomu podniku nové klíčové informace pro strategická rozhodnutí.

Budeme diskutovat i úskalí a chyby, které vznikají při veřejných zakázkách a při řízení implementačních projektů. Přední právníci a projektoví manažeři se s vámi podělí o své zkušenosti získané z nedávno ukončených projektů.

Pro hledání odpovědí na aktuální otázky nestačí pouze standardní konferenční přednášky, a proto jsme do programu konference zařadili i diskusní fóra formou panelových diskusí, workshopů a presentací případových studií.

SI2010 registrace

Děkuji spolupracujícím asociacím za spolupráci při přípravě konference. Zvláštní poděkování patří ICT Unii, ISACA a itSMF, které spolukoncipovaly tři klíčové konferenční bloky.

Těším se na setkání s Vámi a věřím, že každý z nás si z konference odnese informace a kontakty, které nám zítra pomohou lépe reagovat na změny, které nám současná ekonomická situace přináší.

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
prezident ČSSI
předseda programového a organizačního výboru