Ke konferenci Systémová integrace 2008

Konference Systémová integrace 2008 měla v tomto roce podtitul Zvyšování výkonnosti podniku s využitím IT. Konala se od 10.6. do 11.6. v Praze, v paláci Žofín. Jejími hlavními pořadateli byli Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) a katedra informačních technologií VŠE. Přednášky byly doplněny několika workshopy a mnoha případovými studiemi z české i zahraniční praxe presentovanými experty dodavatelských IT organizací a zástupci jejich zákazníků. Z presentovaných přednášek a případových studií dále vybíráme několik postřehů.

Hned úvodní přednáška Z. Pilze, ze společnosti SUN Microsystems Czech a presidenta SPIS přinesla téma, které až dosud bylo informatickými akcemi poněkud opomíjeno. Upozornila totiž na potenciální nebezpečí nedostatku elektrické energie zejména pro vysoce náročná datová centra. Důkazem toho byl např. totální výpadek elektrického proudu, tzv. back-out  v Kalifornii, kde jsou právě soustředěna největší výzkumná a vývojová centra nejvýznamnějších IT společností. Tento problém se nevyhýbá ani České republice, kde některé velké společnosti již narážejí ve svém rozšiřování na bariéru nikoli ekonomickou nebo technologickou, ale energetickou.

Název příspěvku K. Štěpána ze společnosti E.ON IS Czech Republic byl příznačný pro mnoho současných informačních systémů, a to IT a procesy na cestě od primitivnosti přes komplikovanost k jednoduchosti. Byl významný tím, že i když nepřinesl žádné technologické novinky, tak přesně pojmenoval právě ty problémy a omyly, které provázejí minulou i současnou informatiku. Snaha o trvalé zdokonalování podnikových procesů a nasazování nových technologií vedou často k jejich neúměrné složitosti a nepřijatelnosti pro běžné uživatele. Po fázi zkomplikování všeho, co lze, nastává proto fáze opětného zjednodušování, jak dokumentoval příklad společnosti E.ON.

D. Slánský z Adastra Corporation se zabýval tématem v současnosti neméně aktuálním, datovou kvalitou. Zvyšování výkonnosti podniku se stále kvalitnějšími technologiemi, ale nekvalitními daty je problematické, spíše nemožné. Přitom kvalita dat je primárně otázkou řízení, nikoli technologickou. Je otázkou jasného deklarování zodpovědností za datové zdroje a jejich naplňování. Ztráty z nekvalitních dat jsou potom jak ekonomické pohybující se u velkých společností v mnohamilionových částkách, tak zejména strategické ve ztrátě důvěry uživatelů ve funkcionalitu informačních systémů.

Technologický blok přednášek byl věnován především vývoji nových internetových a zejména webových technologií presentovaných převážně zahraničními přednášejícími. Např. příspěvek D.A. Armstronga z Google Enterprise nesla název The Search for Simplicity: Applying the Google Experience to your Business a nepřímo tak navazovala na již zmíněný příspěvek K. Štěpána. Přednáška M.E. Maxmiliena z výzkumného centra IBM v Almadenu se zabývala koncepcí řešení tzv. the Mashable Web, technologií umožňující v podstatně větší míře propojovat jednotlivé části webových aplikací a integrovat data s programy a jejich uživateli.

Podstatně výraznější pozornost oproti minulosti byla věnována využití IT ve zvyšování výkonnosti veřejné správy. Úvodní přednáška v tomto bloku se věnovala strategii rozvoje e-governmentu v České republice. J. Polák, představitel Sdružení pro informační společnost (SPIS) zde presentoval některé klíčové záměry. Především zdůraznil možnost podávat nejrůznější žádosti a dokumenty z libovolného místa v republice bez ohledu na místní příslušnost žadatele. Dalším z hlavních záměrů je dosáhnout podstatně větší úrovně sdílení nerůznějších informací a dokumentů mezi úřady veřejné správy tak, aby občan nebo ekonomický subjekt nemusel je opakovaně pořizovat a podávat a úřady si je budou moci získávat samy.

Praktickou demonstrací posunů v elektronizaci veřejné správy byla přednáška P. Hrůšy z Aquasoftu a K. Uhlíře z Generálního ředitelství cel presentující ekonomické i mimoekonomické efekty elektronického celního řízení. Obdobně byly praktické přínosy a příklady z oblasti veřejné správy obsaženy v přednášce T. Holendy z MV ČR věnované elektronickým pasům, v současné době mezi desítkou nejlepších na světě, v přednášce V. Suchánka z ČUZK a R. Kamarýta ze společnosti NESS Czech zaměřené na celý informační systém katastru nemovitostí, včetně služeb poskytovaných občanům.

Zcela nový blok na konferenci nesl název Elektronické informační zdroje a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací, jehož hlavním nositelem byl Z. Molnár z ČVUT. Většina přednášek vycházela z faktu, že dnešní tržní prostředí je determinováno velkým počtem dynamicky se měnících proměnných. Snaha o konkurenceschopnost proto vyvolává stále se zvyšující poptávku po specifických znalostech a metodách pro úspěšné vedení konkurenčního boje, které využívají nejvyspělejší technologie a které se nazývají Competitive Intelligence. CI tak představuje interdisciplinární obor, který vyžaduje specialisty vybavené zejména kreativním myšlením.

V průběhu konference proběhl mezi účastníky průzkum orientovaný na jejich zkušenosti s využitím informačních a komunikačních technologií pro zvyšování výkonnosti v jejich organizacích. Další informace z konference jsou k dispozici na adrese si.vse.cz, případně sborník konference je možné objednat na adrese hurkova@vse.cz