Anatomie IT sporu. Používáte ROZHODCE?

Jaké jsou předpoklady, prevence, vznik, průběh, řešení a následky sporů v IT?

Na konferenci Systémová integrace 2008 o této problematice můžete diskutovat s právníky.

Zároveň zde budou předneseny příspěvky:

Jak předcházet sporům v rámci přípravy smluvní dokumentace

Prevence vzniku sporu v průběhu plnění smlouvy

Možnosti řešení sporů – negociace, mediace, arbitráž či soudní řízení?

Role znalce při řešení sporu

Základní aspekty soudního procesu před obecnými soudy

Druhy rozhodčích řízení s důrazem na nové modely řešení sporu před rozhodčím soudem (rozhodčí řízení on-line) 

Další informace na si.vse.cz