Výzva k zaslání příspěvku na konferenci „Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru“

Pořadatelé konference Česká společnost pro systémovou integraci a itSMF
    
Vás srdečně zvou ke spolupráci na programu konference zaměřené na zvýšení výkonnosti informatiky organizace.


Top hotel Praha 22.1 – 23.1.2015

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:

Cílem konference je napomoci managementu v podnicích a ve veřejné správě řídit výkonnost organizace s podporou IT, a to s využitím nejlepších praktik, metod a technik oboru.

TÉMATA PŘEDNÁŠKOVÝCH BLOKŮ:

1. Osvědčené praktiky IT Governance

Cílem IT Governance je zajistit požadovanou výkonnost IT a řídit s tím spojená rizika. Také nás ujišťuje, že dodáváme podle skutečných potřeb interního zákazníka. Úroveň IT governance do značné míry rozhoduje o tom, zda je IT transparentním, spolehlivým a užitečným partnerem businessu. Podívejme se na dobré příklady z praxe, jak výkon a rizika v IT řídit, například prostřednictvím:

 • Service level managementu a dalších procesů z oblasti IT Service managementu
 • Pragmatického řízení IT rizik
 • Manažerských systémů podporujících řízení IT
 • Zvyšováním efektivity práce v IT (pomocí BYOD, podporou mobility atd.)
 • Transparentní alokací nákladů IT

2. Řízení IT ve veřejné správě

IT ve veřejné správě má za sebou etapu, kterou lze charakterizovat řadou úspěšných projektů, ale také řadou výrazných neúspěchů doprovázenými korupčními aférami. Na konferenci budeme diskutovat, jak navázat na to co se podařilo a jak řídit a využívat IT ve veřejné správě (VS) tak, aby se neopakovaly minulé chyby. Soustředíme se přitom na tyto oblasti eGovernmentu:

 • Specifika IT Governance ve VS
 • IT Architektury jako nástroj řízení IT ve VS, struktura a cíle katalogu IT služeb
 • Využití dat informačních systému veřejné správy pro efektivní řízení státu
 • Otevřená data jako nástroj zvyšování transparence VS
 • Procesní řízení služeb VS a hodnocení nákladů služeb VS
 • Nákup IT služeb pro VS na principu „Cloud first“

3. Portál MBI (Management of Business Informatics) a jeho komunita

Před necelým rokem začaly FIS-VŠE a FIT-ČVUT s tvorbou portálu, jehož cílem je jednoduchým způsobem zdarma zpřístupnit nejlepší praktiky řízení IT včetně specifik řešení týchž problémů v různých podmínkách (organizace v různých sektorech ekonomiky, organizace různé velikosti, interní vers. externí dodávka IT služeb apod.). Tento přednáškový blok objasní, jaké informace portál poskytuje, jak mohou členové IT komunity portál využívat a jak se mohou zapojit do jeho dalšího rozvoje.

 • Motivace, které vedly k vytvoření portálu, odlišnosti MBI od jiných rámců řízení IT (ITILu a COBITu)
 • Architektura a služby portálu mbi.vse.cz
 • Příklady využití portálu
 • Komunita MBI a jak je možné se do ní zapojit

4. Řízení ekonomiky IT

Řízení ekonomiky IT, tj. sledování a hodnocení investičních a provozních nákladů IT, controlling IT služeb a hodnocení návratnosti investic jsou věčně zelená IT témata jak pro soukromý sektor, tak pro veřejnou správu. Zvyšování komplexnosti IT a růst počtu možných typů zajišťování IT služeb (interní provoz, klasický outsourcing, privátní, komunitní či veřejný cloud atd.) přinášejí do řízení ekonomiky IT další problémy. Blok se zaměří zejména na:

 • Výhody a nevýhody různých způsobů financování IT (IT útvar jako profit centrum nebo rozpočtovaný útvar)
 • Metody a nástroje sledování nákladů jednotlivých IT služeb
 • Cenotvorba IT služeb
 • Vliv různých způsobů sdílení služeb (privátní, komunitní a veřejný cloud) na ekonomiku IT služeb

5. Právní aspekty řízení podnikové informatiky

Řízení informatiky jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě je ovlivňováno jak národní legislativou, tak mezinárodními standardy. Blok se soustředí na objasnění změn, které do řízení informatiky přinesl nový občanský zákoník a zákon o korporacích. Dále bude diskutovat rozvoj standardů EU týkajících se IT.

 • Vliv aktuální právní úpravy na smlouvy v oblasti
  – Smlouvy v oblasti IT
  – zodpovědnosti poradce a znalce
  – řešení sporů a škod
 • Očekávaný vývoj legislativy EU ve vztahu k IT

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO AUTORY:

do 25.10.2014 – zaslat abstrakt příspěvku (cca ½ strany A4)
do 15.11.2014 – autor obdrží vyjádření o přijetí příspěvku a případné připomínky recenzentů
do 30.11.2014 – zaslat 1. verzi prezentace v ppt formátu 

Veškerá komunikace s autory (předání abstraktu a prezentace příspěvku, recenze příspěvku) probíhá přes sekretariát ČSSI:

Česká společnost pro systémovou integraci
nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Hana Hůrková, +420 603 179 310, hurkova@vse.cz


ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ – pro přednášející je vstup ZDARMA, vč. malého dárku
Plné vstupné6 500 Kč
Snížené vstupné pro členy (itSMF, ČSSI)3 900 Kč
Early birds (přihlášení do 15.11.2014)5 800 Kč (plné vstupné) / 3 300 Kč (snížené vstupné)
Pro studenty, učitele a zástupce veřejné správy připravujeme další slevy z plného vstupného.

Těšíme se na kvalitní příspěvky, které přispějí k vysoké odborné úrovni konference.

Jiří Voříšek
president ČSSI
e-mail: vorisek@vse.cz
Roman Albrecht
předseda představenstva itSMF
e-mail: roman.albrecht@itsmf.cz