TZ: České vysoké školy nedokáží uspokojit poptávku po absolventech IT

Praha, 24. října 2011 – Vysoké školy přijímají stále více studentů IT oborů, i přesto bude v následujících letech poptávka firem po absolventech IT převyšovat jejich nabídku. V horizontu tří let se situace ještě zhorší kvůli slabým populačním ročníkům vstupujícím na vysoké školy. Absolventi jednotlivých vysokých škol mají navíc velmi rozdílné znalosti, což přináší firmám vysoké náklady spojené s jejich doškolováním. Tyto informace přinesl aktuální výzkum Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE a společnosti ČSSI, který vznikl v rámci projektu Sociální síť informatiků v regionech ČR.

V České republice pracuje v současnosti asi 220 000 IT odborníků. Od roku 2006 došlo k jejich nárůstu o 19 %. Mezi lety 2006 a 2010 přišlo do této oblasti asi 30 000 nových pracovních sil s vysokoškolským vzděláním. Za tuto dobu však vysoké školy dodaly na pracovní trh pouze 16 000 absolventů IT oborů. Z toho vyplývá, že celkem 47 % vysokoškoláků přišlo z jiných oborů a muselo být výrazně doškoleno. Jak ukazují výsledky výzkumu, vysoká poptávka po IT odbornících trvala i v době krize a v nejbližších třech letech se tato situace nezmění. Tento trend bude navíc posílen i tím, že během následujících čtyř let poklesne kvůli slabším populačním ročníkům počet studentů nastupujících na VŠ o 27 %. To způsobí znatelný propad počtu budoucích absolventů.

Výzkum potvrdil, že firmy hledají absolventy se širokým spektrem znalostí v oblasti IT, ale zároveň kladou velký důraz na schopnosti komunikace, týmové práce, prezentace a orientaci v ekonomice a podnikání. „Absolventi ICT oborů, kteří jsou všeobecně připraveni a mají chuť se dál vzdělávat, mají u nás otevřené dveře.  Stále častěji k nám přicházejí i absolventi bakalářského studia, kteří po nástupu procházejí sérií školení, kde rozvíjí své znalosti a dovednosti určené pro danou pozici,“  říká k náboru absolventů Sylvie Šnajberková, personální ředitelka WBI Systems a.s.

Požadavky firem na úroveň znalostí absolventů, oproti výsledkům z roku 2006, znatelně poklesly. V současnosti těmto sníženým požadavkům vyhovuje již většina absolventů IT oborů bakalářského studia, přestože se nabídka vysokých škol v této oblasti téměř nezměnila. I tak 16 % z nich musí absolvovat 70 a více dnů školení, aby dosáhli minimálních znalostí požadovaných praxí. „Současné nižší požadavky firem na nové zaměstnance v oblasti IT jsou dle mého názoru způsobeny vystřízlivěním trhu pracovních sil, kdy si firmy uvědomily, že jejich dřívější požadavky prostě nešlo reálně naplnit,“ říká vedoucí katedry IT na VŠE a prezident ČSSI prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Česká republika je zemí, kde jsou ve velkém rozsahu produkovány IT služby s vysokou přidanou hodnotou. Aby se tuto situaci podařilo udržet, musí vysoké školy dlouhodobě vzdělávat dostatečný počet IT odborníků, kteří budou mít znalosti odpovídající požadavkům trhu. To vyžaduje změnu přístupu vysokých škol k výuce a v současnosti i změnu přístupu státu k podpoře vzdělávání v perspektivních oborech zvyšujcích konkurenceschopnost ČR“, doplňuje prof. Voříšek.

„Dostatek kvalifikovaných specialistů je jednou z nezbytných podmínek budoucí konkurenceschopnosti a prosperity ČR. Bohužel aktuální vývoj neposkytuje mnoho důvodů k optimismu. K tomu, aby se nepříznivý trend zvrátil, může pomoci mj. tento výzkum, který podpořila i ICT Unie,“ uvedl Ing. Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací.

Výzkum Katedry informačních technologií na VŠE je součástí projektu Sociální síť informatiků v regionech ČR, jehož výsledky budou implementovány do vznikajícího webového portálu Síť IT. Jedná se o profesní sociální síť, jejíž uživateli budou studenti, absolventi, univerzity, firmy, ICT odborníci či vědci. „Portál bude v plném provozu od ledna 2012 a měl by přispět k usnadnění komunikace mezi jednotlivými skupinami, pomoci navázat a rozvíjet jejich spolupráci, zprostředkovat pracovní či vědecké příležitosti a nabídnout velké množství informací, materiálů a odkazů,“ říká za tvůrce portálu prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. z MFF UK.


x x x

Projekt Sociální síť informatiků v regionech ČR vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost pod záštitou MŠMT. Je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na projektu se podílí několik partnerů: MFF UK, VŠE, FEL CVUT, Ústav informatiky Akademie věd a další. Cílem projektu je zlepšit úroveň oboru ICT v ČR a jeho vnitřní fungování (sdílení informací, znalostí, trendů, komunikaci uvnitř odborné komunity). V rámci projektu zároveň vzniká řada aktivit – např.: průzkum VŠE, webový portál Síť IT (www.sitit.cz), konají se různé konference či semináře (např.: Hovory s Informatiky).

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde vzdělává více než 17 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz a www.eduniversal.com. Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) je nezávislým sdružením dodavatelů i uživatelů informačních systémů a technologií, vysokých škol a státních institucí. Jejím posláním je vytvořit prostor pro vytváření a rozvíjení profesionálních i obchodních kontaktů a prostor pro výměnu informací, zkušeností a znalostí v informatice. Společnost byla založena v roce 1994 a v současné době již představuje jedno z nejlépe fungujících profesních sdružení v ČR a plní svůj hlavní cíl tj. zprostředkovávat rychlý přenos nejnovějších informací a zkušeností mezi dodavateli ICT, uživateli ICT a vysokými školami. V jejích řadách působí nejvýznamnější světoví dodavatelé informačních technologií a služeb, resp. jejich zastoupení v ČR, přední telekomunikační a energetické společnosti, obchodní řetězce, průmyslové podniky a další. ČSSI je otevřena z pohledu členství jak celým organizacím, tak jednotlivcům, profesionálům v informatice. Sdružuje dnes více jak 150 organizací a cca 140 individuálních členů.

Kontakt pro média:

prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. doc. Ing. Ota Novotný, PhD. Simona Strnadová

VŠE, ČSSI VŠE AMI Communications

email: vorisek@vse.cz email: novotnyo@vse.cz email: simona.strnadova@amic.cz

mobil: 603 414 848 mobil: 603 256 658 mobil: 602 373 529

Citovaný výzkum vznikl za finanční podpory ESF a MŠMT ČR v rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.4.00/12.0039